fbpx

Deklaracja dostępności Strona Internetowa Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim.

 

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-12-03

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 

  • brak tekstu alternatywnego do zdjęć

  • Część informacji opublikowana jest w postaci plików binarnych (jpg, png, pdf).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

  • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-31

  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mateusz Pieniądz

  • E-mail: bradomysl@kultura.radomyslwielki.pl

  • Telefon: 14 6819672

Każdy ma prawo:

 

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim

  • Adres: ul. Rynek 29
   39-310 Radomyśl Wielki
   woj. Podkarpackie

  • E-mail: bradomysl@kultura.radomyslwielki.pl

  • Telefon: 14 6819672

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W godzinach pracy Samorządowego Centrum i Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim wejście do budynku nie podlega żadnym ograniczeniom, budynek jest otwarty dla wszystkich.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się pochylnie umożliwiająca dostanie się na parter budynku i biblioteki. Tam można poinformować o temacie swojej sprawy i osoba właściwa do jej załatwienia przychodzi do klienta. 

 

Skip to content