Ogłoszenia

Znak:  1/2020                                                                                     Radomyśl Wielki dnia 27.07.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Doposażenie budynku do potrzeb bieżącej działalności SCKiB w Radomyślu Wielkim”.

Zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) podaję informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 27.07.2020 r. o godz. 10:15.

Część nr 1: Dostawa i montaż mebli, klimatyzatorów, wertikali oraz systemu ekspozycyjnego

 Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części nr 1 wynosi: 54.605,50 zł brutto.

Zestawienie Firm, które złożyły oferty, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

Cena oferty brutto:

Termin wykonania zamówienia:

Okres gwarancji:

Warunki płatności:

1 PERFECT EVENT Piotr Cynar; 39-200 Dębica, ul. Sikorskiego 8/35 54.077,00 21 dni od podpisania umowy 36 m-cy 14 dni

Część nr 2: Dostawa instrumentów muzycznych

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części nr 2 wynosi 112.637,93zł brutto.

Zestawienie Firm, które złożyły oferty, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, serwisu i warunków płatności.

Nr

oferty

Nazwa i adres oferenta:

Cena oferty brutto:

Termin wykonania zamówienia:

Okres gwarancji:

Serwis

Warunki płatności:

1 Biuro inżynieryjne Martex Marcin Puźniak; Gorzeszów 19; 58-405 Krzeszów 101.026,05zł 21 dni od podpisania umowy 48 m-cy 0 lat 14 dni
2 Przedsiębiorstwo Handlowe Magnus; ul. Piłsudskiego 53; 22-400 Zamość 89.075,90zł 21 dni od podpisania umowy 24 m-ce 0 lat 14 dni
3 PERFECT EVENT Piotr Cynar; 39-200 Dębica, ul. Sikorskiego 8/35

 

112.560,00zł 21 dni od podpisania umowy 48 m-cy 3 lata 14 dni

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Przewodniczący Komisji przetargowej

Paweł Stanosz

 

Znak: 1/2020

Radomyśl Wielki, 20.07.2020 r.

 Dotyczy:        postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Doposażenie budynku do potrzeb bieżącej działalności SCKiB w Radomyślu Wielkim”.

                           Część nr 2: Dostawa instrumentów muzycznych

Zmiana zapisów treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu

 Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), która prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP dnia 20.07.2020 r. pod numerem: 540131474-N-2020

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 27.07.2020 r., godz. 10:00.

 

I. Zmiana treści formularza cenowego Załącznik nr 5.2 dla Części nr 2: Dostawa instrumentów muzycznych

 

 1. W formularzu cenowym – Załącznik nr 5.2 dla Części nr 2 – w pozycji nr 16-  Podest sceniczny  jest:

nośność zgoda z DIN 15921; wertykalnie q=750kg/m2; horyzontalnie g/20, wymiary 100x200cm; wykończenie sklejka hexa

W formularzu cenowym – Załącznik nr 5.2 dla Części nr 2 – w  pozycji   nr 16-  Podest sceniczny zmienia się na:

nośność zgoda z DIN 15921; wertykalnie q=750kg/m2; horyzontalnie g/20, wymiary 100x200cm; wykończenie sklejka hexa, wysokość regulowana w zakresie od 60-110cm.

II.  Zmiana treści pkt 14.9 SIWZ Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców

W SIWZ jest:

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek, Rynek 29, 39-310 Radomyśl Wielki

oraz opisać

Oferta na:

„Doposażenie budynku do potrzeb bieżącej działalności SCKiB w Radomyślu Wielkim”

Nie otwierać przed 22.07.2020 r. godz. 10:15”.

W SIWZ powinno być: Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek, Rynek 29, 39-310 Radomyśl Wielki

oraz opisać

Oferta na:

„Doposażenie budynku do potrzeb bieżącej działalności SCKiB w Radomyślu Wielkim”

Nie otwierać przed 27.07.2020 r. godz. 10:15”.

 

III. Zmiana treści pkt 15.1 SIWZ Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców

W SIWZ jest: Oferty należy składać w terminie do dnia 22.07.2020  r.  do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek, Rynek 29, 39-310 Radomyśl Wielki – biuro Księgowości.

W SIWZ powinno być: Oferty należy składać w terminie do dnia 27.07.2020  r.  do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek, Rynek 29, 39-310 Radomyśl Wielki – biuro Księgowości.

IV. Zmiana treści pkt 15.3 SIWZ Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców

W SIWZ jest: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia 22.07.2020 r. o godzinie 10:15 w sali narad w Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek Rynek 29, 39-310 Radomyśl Wielki.

W SIWZ powinno być: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia 27.07.2020 r. o godzinie 10:15 w sali narad w Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek Rynek 29, 39-310 Radomyśl Wielki.

 

Zamawiający załącza nowy formularz cenowy dla części nr 2 uwzględniający wprowadzone zmiany.

 Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania:

SIWZ_Dostawy_GOK_1

 

 

Ogłoszenie nr 561200-N-2020 z dnia 2020-07-13 r.

Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek:

„Doposażenie budynku do potrzeb bieżącej działalności SCKiB w Radomyślu Wielkim”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek, krajowy numer identyfikacyjny 83121149800000, ul. Rynek  29 , 39-310  Radomyśl Wielki, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-14 6819672, e-mail a.olchawa@radomyslwielki.pl, faks 0-14 6819672.
  Adres strony internetowej (URL): http://sckibradomyslwielki.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

Strona Główna

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

Strona Główna

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, kurierem, pocztą tradycyjną
Adres:
Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek, Rynek 29, 39-310 Radomyśl Wielki, biuro Księgowości

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Doposażenie budynku do potrzeb bieżącej działalności SCKiB w Radomyślu Wielkim”
Numer referencyjny: 1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część nr 1: Dostawa i montaż mebli, klimatyzatorów, wertikali oraz systemu ekspozycyjnego Zamówienie obejmuje dostawę: mebli, klimatyzatorów, wertikali oraz systemu ekspozycyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SIWZ. Część nr 2: Dostawa instrumentów muzycznych Zamówienie obejmuje dostawę m.in.: instrumentów muzycznych, nagłośnienia, oświetlenia, laptopa, tableta i in.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu cenowym stanowiący Załącznik nr 5.2 do SIWZ. 2. Wykonawca dokona zakupu i dostawy wyposażenia wyszczególnionego w formularzach cenowych, montażu i instalacji oraz uruchomienia urządzeń, które tego wymagają. Wykonawca dokona również instruktażu dla osób wskazanych przez Dyrektora w obsłudze i eksploatacji wyposażenia. Zaoferowany sprzęt i wyposażenie mają być fabrycznie nowe oraz dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Polski. Oferowane urządzenia, sprzęt i oprogramowanie ma zostać dostarczone, zainstalowane, uruchomione i skonfigurowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Po wdrożeniu całej infrastruktury sprzętowej i programowej, system ma być gotowy do pracy bez konieczności wykonania dodatkowych czynności ze strony Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnia obsługi serwisowej, przeglądów oraz konserwacji przez okres dwóch lat (Wydłużenie okresu przeglądów serwisowych oraz konserwacji dla części nr 2 stanowi kryterium oceny ofert). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w formularzach cenowych stanowiących cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowa specyfikacja dostaw określa minimalne parametry techniczno- użytkowe.

II.5) Główny kod CPV: 37300000-1
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 21
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 1. a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. W szczególności mogą to być: a) zmiana stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostaje bez zmian, zmianie ulega cena brutto, b) w przypadku zmiany nazwy produktu, przez producenta przy niezmienionym produkcie. Wykonawca zobowiązany jest w tym przypadku do przedstawienia stosownych dokumentów. Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa i montaż mebli, klimatyzatorów, wertikali oraz systemu ekspozycyjnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje dostawę: mebli, klimatyzatorów, wertikali oraz systemu ekspozycyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39717200-3, 39515440-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa instrumentów muzycznych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje dostawę m.in.: instrumentów muzycznych, nagłośnienia, oświetlenia, laptopa, tableta i in.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu cenowym stanowiący Załącznik nr 5.2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37300000-1, 31530000-0, 32342400-6, 30213100-6, 30213200-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 21
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Serwis 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 1. Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni są:

sprawy merytoryczne – Anna Sabaj od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:30 –  tel. (14) 6819672; Fax. (14) 6819672 w. 13

sprawy formalne – Joanna Kulpa – od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15.30 –  tel. (14) 6807060.

 

Dyrektor SCKiB

 

Do pobrania:

SIWZ_Dostawy_GOK